Warunki prawne

Informacje o spółce

XEOS Sp. z o.o.
NIP 5223069089
REGON 365133110
Siedziba firmy:
ul. Innowacji 2, Święte
55-300 Środa Śląska
Polska
Zarząd:
Thomas Böttger - dyrektor zarządzający
Stefan Schmuck - dyrektor operacyjny
 

Ogólne warunki i zasady

Wyłączenie odpowiedzialności
Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW pod domeną xeos.aero  zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. XEOS nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Wszelkie dane znajdujące się na niniejszej stronie zostały przez XEOS otrzymane ze źródeł, które XEOS uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, XEOS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą tu wystąpić. Okresowo dokonywane są zmiany oraz uaktualnienia treści znajdujących się na stronie xeos.aero. 

Polityka prywatności

Zasady:
XEOS nie gromadzi danych umożliwiających ujawnienie tożsamości osoby w Internecie lub w inny sposób, chyba że w sposób jednoznaczny zdecydujesz się podać takie dane. Jeśli XEOS gromadzi dane, będą one wykorzystane tylko w jasno określonych celach.
Gdy zdecydujesz się na podanie nam swoich danych, zachowamy je w ścisłej tajemnicy. Nie sprzedajemy, nie przekazujemy, nie ujawniamy w żaden inny sposób informacji uzyskanych w konkretnych celach stronom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zmuszeni przez przepisy prawa i/lub postępowanie sądowe (np. wyrok sądu).
Dane przekazywane nam przez naszych klientów są usuwane, gdy tylko cel, dla którego zostały podane, staje się nieaktualny, albo gdy klient informuje nas, że życzy sobie usunięcia swoich danych.
Za każdym razem, gdy XEOS gromadzi dane osobowe, wykorzystuje do tego najnowsze technologie zabezpieczeń. Aktualnie korzystamy z SSL aby mieć pewność, że strony trzecie (np. IPS, dostawcy Internetu, ...) nie mają dostępu do treści przekazywanych przez Internet.
Dokładamy wszelkich starań, aby dane przez nas gromadzone były prawidłowe i aktualne, i reagujemy na prośby o uaktualnienie szybko i niezawodnie.
Dbamy o to, aby nasz personel był przeszkolony i przestrzegał powyższych standardów. Nasi pracownicy podpisują zobowiązanie do przestrzegania tych zasad.

  •  

 

Usługi spersonalizowane:

Aby zoptymalizować i spersonalizować nasze usługi online a także aby móc dopasować je do twoich potrzeb, do wysyłania spersonalizowanych materiałów wykorzystujemy technologię o nazwie pliki cookie.  Gwarantujemy ci, że usuwamy te informacje bezpośrednio po zakończeniu przez ciebie sesji. Informacje gromadzone w celu optymalizacji naszej strony internetowej (np. nazwa domeny, przeglądane strony, liczba wizyt, czas spędzony na naszej stronie) są wykorzystywane tylko dla ulepszania strony i jej treści. Analiza tych danych jest przeprowadzana z poszanowaniem anonimowości naszych klientów.
Dane dotyczące pojedynczych odwiedzin naszej strony są gromadzone w celu analizy błędów. Informacje te są wykorzystywane jedynie w celu poprawy błędów oraz analizy ataków i są usuwane po dwóch tygodniach przechowywania.
Linki do innych stron internetowych:
Jesteśmy świadomi faktu, że dość wiele podmiotów działających w Internecie nie przestrzega powyższych zasad. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie i praktyki stron trzecich. Mimo że staramy się zadbać o to, aby strony, do których podajemy linki, przestrzegały przedstawionych powyżej zasad, nie ponosimy odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, operatorów i dostawców usług internetowych, i stosowaną na nich i przez nich politykę prywatności.
Pliki cookie:
Plik cookie jest małym fragmentem danych, który może być wymieniany między stroną internetową, a przeglądarką użytkownika. Może on być przechowywany po każdej ze stron, aby umożliwić aplikacji internetowej rozpoznanie klienta po jego powrocie. Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby powiadamiała cię, gdy otrzymujesz plik cookie. Możesz wówczas zgodzić się na jego przyjęcie, lub nie. Jeśli nie zaakceptujesz pliku cookie, nie będziesz mógł wejść na daną stronę Internetową. Jeśli zaakceptujesz plik cookie, będziesz mógł usunąć go z pliku (cookies.txt) lub z katalogu (np.: ..\WINNT\cookies\...) po zakończeniu sesji.
Protokół SSL (Secure Socket Layer):
W celu zapewnienia, że strony trzecie nie mogą przechwycić poufnych danych, korzystamy z technologii zwanej SSL. Aby zapewnić ten poziom zabezpieczeń, serwer internetowy LHT zgodnie z częstą praktyką w dziedzinie e-biznesu posiada certyfikat. Certyfikat ten jest wystawiany przez dostawcę zabezpieczeń. W przypadku Lufthansa Technik, dostawcą jest „TC TrustCenter GmbH" z siedzibą w Hamburgu. „TC TrustCenter" jest rozpoznawane i akceptowane automatycznie przez twoją przeglądarkę jako oficjalny dostawca zabezpieczeń w przypadku MS Internet Explorer w wersji 5.01 lub wyższej oraz Netscape Communicator w wersji 4.5 lub wyższej. Aby poznać dalsze szczegóły techniczne zapoznaj się z odpowiednimi podręcznikami użytkownika, do których uzyskasz dostęp po otrzymaniu upoważnienia.

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest XEOS sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej (55-300), Święte, ul. Innowacji 2, wpisany pod numerem KRS 0000631452 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 365133110, NIP 522-30-69-089, kapitał podstawowy 5,000,000.00 złotych (dalej nazywany Administratorem).
Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: xeos@xeos.aero.
Inspektorem Bezpieczeństwa Danych w XEOS jest Paweł Smardz, z którym można skontaktować się pod adresem datenschutz@dlh.de
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, a także ograniczenia lub zakazu ich przetwarzania, co nie ma wpływu na legalność ich przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed zgłoszeniem sprzeciwu. 
Mają Państwio prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli uważają Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych lub RODO.

 

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG XEOS SP. Z O.O.
[Informacje ogólne]
1. Do wszelkich dostaw towarów lub usług ("Zamówienia"), dla których w zamówieniu wskazano, że stosują się niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług ("Warunki") zastosowanie mają wyłącznie Warunki, a wzorce umowne kontrahenta ("Dostawca") nie mają zastosowania. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia Xeos Sp. z o.o. ("Xeos") jest równoznaczne z akceptacją zamówienia i Warunków.
2. Zamówienie może polegać na dostawie towarów (również z montażem) lub świadczeniu usług.
[Czas trwania, Rozwiązanie]
3. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej w zamówieniu, umowę o świadczenie usług uznaje się za zawartą na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia jej za 30-dniowym wypowiedzeniem.
4. Umowę świadczenia usług Xeos może wypowiedzieć w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli:
a) Dostawca wykonuje ją z naruszeniem warunków umowy;
b) Dostawca nie rozpoczął wykonywania umowy w umówionym terminie.
5. Od umowy dostawy towarów Xeos może odstąpić w ciągu 30 dni od daty wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
a) wystąpienia opóźnienia w realizacji Zamówienia;
b) wykonywania Zamówienia w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową;
c) wykonywania Zamówienia w taki sposób, że jest oczywiste, iż nie zostanie wykonane w terminie.
6. Odstąpienie ma ten skutek, że Dostawca jest zwolniony z obowiązku dalszego wykonywania Zamówienia i zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot jakie otrzymał od Xeos, a Xeos jest zwolniony z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
7. Dostawca zrzeka się uprawnienia wypowiedzenia zlecenia (za wyjątkiem wypowiedzenia z ważnych powodów).
[Odbiór i płatność]
8. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Xeos będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktur, która to zostanie wystawiona po wykonaniu Zamówienia. Prawidłowo wystawiona faktura musi zostać przesłana na adres invoice@xeos.aero i będzie na niej umieszczony numer Purchase Order ("PO"). Brak numeru PO może spowodować odrzucenie faktury lub opóźnienie w płatności.
9. Umówione wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, uwzględnia pakowanie, transport i inne koszty związane z realizacją Zamówienia, o ile strony nie postanowią inaczej
10. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dzieła lub sprzedaż rzeczy, Dostawca zgłosi Xeos gotowość do przekazania dzieła/rzeczy i przekaże w terminie i w sposób uzgodniony przez Strony. Po przekazaniu dzieła/rzeczy Xeos ma 14 dni kalendarzowych na weryfikację dzieła/rzeczy pod kątem wad fizycznych i prawnych oraz zgodności z Zamówieniem. W razie zastrzeżeń, Xeos wezwie Dostawcę do naprawienia dzieła/rzeczy w określonym terminie lub skorzysta z uprawnień określonych w niniejszej Umowie, po czym dzieło/rzecz podlega ponownej weryfikacji aż do całkowitego usunięcia nieprawidłowości.
11. Realizacja dostaw towarów następuje na zasadzie DDP Incoterms 2010 (Delivered Duty Paid), o ile strony nie postanowią inaczej.
[Gwarancja]
12. Dostawca niniejszym udziela 3-letniej (od daty odbioru) gwarancji na dostarczone towary i wykonane usługi.
13. W razie stwierdzenia w tym okresie wady rzeczy, Xeos przysługuje uprawnienie do wezwania Dostawcy do – według wyboru Xeos:
a) Naprawy rzeczy;
b) Wymiany rzeczy na wolną od wad;
c) Zapłaty odszkodowania uwzględniającego uszczerbek w majątku i ewentualne utracone korzyści;
d) Odstąpienia od umowy – w takiej sytuacji Dostawca zwróci Xeos całe uzyskane wynagrodzenie i będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania uwzględniającego uszczerbek w majątku i ewentualne utracone korzyści.
14. Jeśli Dostawca pomimo wezwania nie realizuje obowiązków z pkt 13a lub 13b w terminie oznaczonym w wezwaniu Xeos jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia z pkt 13c lub 13d (wg swego wyboru).
[Odpowiedzialność]
15. Dostawca ponosi odpowiedzialność względem Xeos za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Ponadto, dostawca przyjmuje odpowiedzialność za:
a) działania i zaniechania swoich kontrahentów, w tym za ich opóźnienie w wykonaniu czynności zmierzających do wykonania Zamówienia;
b) opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich;
c) opóźnienia w realizacji Zamówienia wskutek ograniczeń w dostępności materiałów lub narzędzi;
16. Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych na rzecz Xeos w ciągu 7 dni od wezwania w razie zaistnienia następujących okoliczności: 
a) Opóźnienia przez Dostawcę w wykonaniu Zamówienia – 0,1 % wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia;
b) Odstąpienia od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy – 10% wartości Zamówienia;
c) Wykrycia wady prawnej przekazanego Xeos dzieła lub utworu – 200% wartości Zamówienia.
17. Xeos ma prawo dochodzenia odszkodowania ponad kwotę kar umownych na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
18. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotów Dostawy przechodzi na Xeos w momencie dostawy do miejsca wskazanego w PO lub Specyfikacji.
19. Dostawca może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z umowy z Xeos wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Xeos pod rygorem nieważności.
20. Jeśli wskutek niezgodnych z umową działań lub zaniechań Dostawcy Xeos będzie zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub zapłaty kar administracyjnych – Dostawca będzie zobowiązany zapłacić Xeos kwotę roszczenia/kary wraz z ewentualnymi kosztami egzekucji i odsetkami.
[Poufność]
21. Przez okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu Dostawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i nie wykorzystywania (w celach innych niż realizacja umowy) bez pisemnej zgody Xeos jakichkolwiek informacji otrzymanych od Xeos w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, jak również samego faktu zawarcia Umowy.
 [Wybór prawa i sądu]
22. Umowy dostawy towaru/usług są rządzone prawem polskim. Do rozstrzygania sporów właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Xeos.
23. W razie rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją niniejszych Warunków, przeważa wersja polska.